Kategorie

Regulamin Serwisu Verseocss.com dla Użytkowników

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia na rzecz Użytkowników Usług w ramach serwisu dostępnego w domenie Verseocss.com (zwanego dalej "Serwisem").
 2. Administratorem Serwisu jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-122), przy ul. Węglowej 1/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000596164, posiadającą NIP: 7773257986 (zwana dalej "Verseo").
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników.
 4. W celu korzystania z Serwisu, niezbędne jest posiadanie komputera bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www.

Artykuł 2. Definicje

Użytkownik - użytkownik internetu korzystający z Serwisu.

Serwis - platforma internetowa Verseocss.com będąca porównywarką Towarów, służąca prezentacji, promocji, reklamie Towarów oferowanych przez Sklepy internetowe.

Sklep internetowy - sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu produktów lub usług przez Internet a prezentowanych w Serwisie, a także podmiot prowadzący ten sklep i współpracujący z Verseo w ramach Serwisu.

Towar - produkt lub usługa prezentowane w Serwisie i oferowane przez Sklepy internetowe współpracujące z Verseo.

Usługi - świadczone dla Użytkowników przez Verseo w ramach Serwisu usługi w zakresie prezentacji w Serwisie oferty handlowej Sklepu internetowego w określonych kategoriach.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Artykuł 3. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji i zakładania konta użytkownika.
 3. W ramach Serwisu publikowane są informacje o Towarach. Użytkownik może porównywać zamieszczone w Serwisie Towary.
 4. Verseo nie jest sprzedawcą Towarów prezentowanych w Serwisie. W ramach Serwisu Verseo umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących Usług:
  1. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy internetowe;
  2. porównanie cen Towarów oferowanych przez Sklepy internetowe;
  3. przejście/odesłanie na strony Sklepów internetowych, których oferta Towarów jest prezentowana w Serwisie;
  4. newsletter określonej artykułem 4 Regulaminu;
  5. kontaktowania się z Serwisem za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Dane dotyczące Towarów umieszczane w Serwisie pochodzą od Sklepów internetowych. Verseo dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przedstawiane przez Sklepy internetowe zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z opisem, ceną Towaru Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem internetowym, z którego oferta pochodzi. Verseo nie odpowiada za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów zamieszczanych przez Sklepy internetowe.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno przez Verseo na stronach Serwisu (w tym na stronach dotyczących określonego Towaru) jak i przez Sklep Internetowy na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu internetowego jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu Internetowego.
 7. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, od korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób naruszający prawa Verseo, innych Użytkowników, Sklepów internetowych.
 8. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie czy przetwarzanie jakichkolwiek materiałów umieszczonych w Serwisie. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych (w tym logo Serwisu) układu i kompozycji Serwisu (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, przemysłowej bez wyraźnej, pisemnej zgody Verseo. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza internetem.

Artykuł 4. Newsletter

 1. Verseo może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługę newsletter, polegająca na bezpłatnym informowaniu Użytkowników o Towarach, promocjach, konkursach i nowościach w ramach Serwisu, w tym dotyczących Sklepów internetowych, a także o usługach świadczonych przez Verseo poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. Użytkownik może w każdym momencie zmodyfikować bądź zrezygnować z usługi newsletter poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail Verseo podany w stopce każdej wiadomości typu newsletter.
 2. Verseo zastrzega sobie prawo do:
  1. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną do Użytkownika,
  2. czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
  3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newsletter po uprzednim powiadomieniu Użytkowników korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny,
  4. zaprzestania świadczenia usługi w ramach usługi newslettera na rzecz konkretnego Użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin.

Artykuł 5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "ogólne rozporządzenie o ochronie danych"), w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym korzystających z Usług, jest Verseo.
 2. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronach Serwisu.

Artykuł 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację wobec Verseo, w szczególności w przypadku jeżeli działania Verseo przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Verseo zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie w zakładce Kontakt, w formie elektronicznej na adres [email protected] lub w formie listu poleconego na adres Verseo.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Verseo prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). W przypadku odrzucenia reklamacji Verseo powiadomi o tym Użytkownika podając powody tej decyzji.
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

Artykuł 7. Postanowienia końcowe

 1. Verseo jest uprawniona do zmiany Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Verseo poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Verseo nie krótszym jednak niż 10 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w punkcie 1.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Wszelkie usługi dodatkowe Verseo może świadczyć na podstawie odrębnych regulaminów.
 6. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres [email protected]
 7. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 8. Verseo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Verseo podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane w sekcji "Aktualności", do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej Serwisu. Verseo nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, które są konieczne do przeprowadzania działań umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji lub infrastruktury.