Kategorie

Regulamin Serwisu Verseocss.com dla Sklepów internetowych.
Warunki współpracy

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z Kontrahentami w ramach Serwisu w domenie Verseocss.com (zwanego dalej "Serwisem") w zakresie świadczenia przez Verseo odpłatnych usług polegających na podejmowaniu działań zmierzających do prezentowania w Serwisie Towarów dostępnych w ramach Sklepów Internetowych prowadzonych przez Kontrahentów.
 2. Administratorem Serwisu jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-122), przy ul. Węglowej 1/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000596164, posiadającą NIP: 7773257986 (zwana dalej "Verseo").
 3. Regulamin nie ma zastosowania do klientów będących osobami fizycznymi, korzystających z usługi w ramach Serwisu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Warunkiem rozpoczęcia współpracy w ramach Serwisu jest zawarcie Umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 6. W celu korzystania z Serwisu, niezbędne jest posiadanie komputera bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
 7. Klient korzystając z Serwisu zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od:;
  1. korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem bądź w celu naruszenia przepisów prawa,
  2. korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  3. korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający prawa Verseo, innych klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych,
  4. podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
  5. dostarczania przez lub do danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Serwisie i jego częściach,
  6. w przypadku logowania do Serwisu posługiwania się danymi, do których wyłączne prawo dostępu ma Klient.

Artykuł 2. Definicje

Użytkownik - użytkownik internetu korzystający z Serwisu.

Serwis - platforma internetowa w domenie Verseocss.com prowadzona przez Verseo, będąca porównywarką Towarów, służącą do prezentacji, promocji, reklamy Towarów oferowanych przez Kontrahentów prowadzących Sklepy internetowe.

Kontrahent - przedsiębiorca, który zawarł z Verseo Umowę, który prowadzi Sklep internetowy, klient Serwisu.

Sklep internetowy - sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu produktów lub usług przez Internet a prezentowanych za pośrednictwem Serwisu.

Towar - produkt lub usługa prezentowane w Serwisie i oferowane przez Kontrahentów Verseo w Sklepach internetowych za pośrednictwem Serwisu.

Umowa - umowa na czas nieokreślony zawarta pomiędzy Kontrahentem a Verseo w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest współpraca Verseo z Kontrahentem w ramach Serwisu w zakresie świadczenia usług Verseo na warunkach ujętych w Regulaminie oraz Cenniku.

Usługi - usługi świadczone przez Verseo w ramach Serwisu, które umożliwiają porównywanie cen produktów Sklepów internetowych, prezentację, reklamę i promocję Towarów oferowanych przez Sklepy internetowe w Serwisie.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Artykuł 3. Warunki współpracy

 1. Warunkiem nawiązania współpracy z Serwisem oraz korzystania z Usług Serwisu jest dokonanie przez Kontrahenta rejestracji.
 2. Rejestracja w Serwisie i dalsza współpraca Kontrahenta z Verseo polegająca na prezentowaniu i porównywaniu Towarów Sklepów internetowych oraz przekierowywaniu Użytkowników do Sklepów internetowych jest odpłatna zgodnie z Cennikiem dostępnym w ramach Serwisu.
 3. Warunkiem współpracy Kontrahenta z Verseo jest dokonanie poprawnej rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Cennika.
 4. Rejestrację w Serwisie rozpoczyna się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Serwisie, za pośrednictwem którego podaje się dane rejestrującego, w szczególności: nazwę firmy, numer NIP, numer REGON, numer KRS lub CEIDG, pełny adres kontaktowy wraz z nazwą kraju, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z operatorem Sklepu internetowego oraz podstawowe dane Sklepu internetowego. Rejestracji, a także wszystkich dalszych czynności w Serwisie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania tych czynności oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków na rzecz Kontrahenta.
 5. Po wysłaniu formularza zgłaszający otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomość informująca o rejestracji. Verseo może wymagać podania dodatkowych danych lub wykonania niezbędnych czynności do rejestracji.
 6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy między Verseo a Kontrahentem, której przedmiotem są Usługi świadczone na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Kontrahent otrzymuje również dostęp do utworzonego dla niego zbioru danych (zwanego dalej "kontem"), z którego może korzystać po podaniu zgłoszonego adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 7. Kontrahent może rozwiązać współpracę z Verseo w dowolnym momencie z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie drogą elektroniczną wypowiedzenia Umowy. Usunięcie konta i informacji o Towarach oferowanych w Sklepie internetowym Kontrahenta nastąpi w terminie 72 godzin od momentu otrzymania wypowiedzenia. Umowa ulegnie rozwiązaniu w momencie usunięcia konta, jednakże nie wcześniej niż po definitywnym rozliczeniu się Kontrahenta z Verseo.
 8. Verseo może rozwiązać współpracę z Verseo z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny.
 9. Verseo może rozwiązać współpracę z Kontrahentem za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym gdy:
  1. Kontrahent narusza postanowienia Regulaminu. w tym szczególności Artykułu 1 punktu 7 Regulaminu, bądź obowiązujące przepisy prawa.
  2. Kontrahent podał nieprawdziwe bądź niepełne dane określone w Artykule 3 punkcie 4 Regulaminu, a do których złożenia zobowiązany jest na podstawie postanowień Regulaminu, bądź złożonych poprzez akceptację Regulaminu, bądź dane o których mowa w artykule 3 punkcie 4 zostały przez Kontrahenta usunięte w trakcie korzystania z usług Serwisu.
  3. Towar Kontrahenta prezentowany w Serwisie narusza przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
  4. W przypadku gdy Kontrahent zalega z jakimikolwiek płatnościami za Usługi świadczone w ramach Serwisu przez okres 7 dni, licząc od upływu terminu płatności, podanego na fakturze.
  5. Działania lub zaniechania Kontrahenta negatywnie wpływają na dobre imię Verseo lub w inny sposób szkodzą Verseo.
  6. Braku należytej współpracy Kontrahenta, uniemożliwiającej bądź poważnie utrudniającej Verseo prawidłową realizację Umowy.

Artykuł 4. Świadczenie Usługi

 1. Świadczenie Usługi przez Verseo następuje poprzez zamieszczenie w Serwisie oferty handlowej Sklepu Internetowego w zakresie i trybie opisanym w dalszych punktach Regulaminu.
 2. Zamieszczenie w Serwisie oferty handlowej Sklepu Internetowego następuje na podstawie dostarczonych przez Kontrahenta informacji o tej ofercie, przesłanych Verseo na adres email: [email protected] oraz po uregulowaniu wynagrodzenia za Usługi zgodnie z Cennikiem i wystawioną przez Verseo fakturą VAT, jeżeli Usługa jest odpłatna. Kontrahent jest w pełni odpowiedzialny za dostarczanie aktualnej i prawdziwej informacji o produktach, przekazywanej Verseo za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu w pliku danych zapisanych w formacie XML lub innym wymaganych przez dostawców zewnętrznych - Operatora Usługi (wyszukiwarki Google oraz Centrum produktów Merchant Center).
 3. Po weryfikacji oferty handlowej przez Verseo, Kontrahent otrzymuje na adres email podany podczas rejestracji informacje o uruchomieniu Usługi w Serwisie ("Potwierdzenie Usługi"). Wynagrodzenie na rzecz Verseo jest płatne co miesiąc z góry, w terminach wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia, zgodnie z Cennikiem na podstawie wystawionej przez Verseo faktury VAT.
 4. Usługi mogą być odpłatne (zgodnie z Cennikiem). Jeżeli Usługa jest odpłatna, Usługa uruchamiana jest po uiszczeniu wynagrodzenia na rzecz Verseo. Kwota Usługi powiększona zostanie o należny podatek VAT. Usługa uruchamiana jest dopiero po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Verseo i aktywowana jest na okres 30 dni. Odnowienie Usługi na kolejne 30 dni następuje przez opłacenie faktury do końca trwania bieżącego okresu za miesiąc kolejny. Brak zapłaty wstrzymuje świadczenie przez Verseo Usługi.
 5. W trakcie współpracy Kontrahent i Verseo mogą porozumieć się do co zastosowania innego, niż wskazany model rozliczeń. Przyjęcie takiego modelu następuje na warunkach przedstawionych przez Verseo i zaakceptowanych przez Kontrahenta.
 6. Kontrahenci otrzymujący faktury zobowiązani są do uiszczenia należności wykazanej w tej fakturze. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 7. Prezentacja danej oferty Sklepu Internetowego w Serwisie obejmuje również udostępnienie Użytkownikom odnośnika do strony zakupowej danego Sklepu internetowego, co umożliwia zakup prezentowanego Towaru bezpośrednio na stronach Sklepu internetowego.
 8. VERSEO ma prawo zaprzestać świadczenia Usług, w przypadku, gdy prawidłowa ich realizacja zależy od prawidłowego wypełniania obowiązków leżących po stronie poszczególnych Operatorów (zgodnie zasadami i wytycznymi regulaminu świadczenia przez tych operatorów usług) niezbędnych do realizacji Usług określonych Regulaminem, bez prawa do odszkodowania (np. Google).
 9. Verseo zapewnia Kontrahentowi niezbędne informacje oraz doradztwo w zakresie integracji oraz współpracy z Serwisem. Verseo zastrzega sobie prawo odmowy współpracy z Kontrahentem, bez podania przyczyny.
 10. Kontrahent wyraża zgodę na poddawanie Sklepu internetowego i Towarów ocenie Użytkowników, wyrażanych w formie opinii publikowanych w Serwisie.
 11. Zakazana jest prezentacja w Serwisie ofert dotyczących Towarów zabronionych przez przepisy prawa, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji.

Artykuł 5. Prawa i obowiązki Kontrahenta

 1. Kontrahent zobowiązany jest prowadzić Sklep internetowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrahent powinien podać na stronach Sklepu internetowego swoją pełną nazwę oraz aktualne dane teleadresowe i rejestrowe oraz na bieżąco je aktualizować a także inne elementy wymagane przepisami prawa, w szczególności prawa konsumenckiego oraz regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Kontrahent powinien podawać ceny brutto.
 2. Kontrahent zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, w szczególności do posiadania wymaganych prawem aktualnych koncesji lub zezwoleń; w sytuacji, gdy zezwolenie lub koncesja wygasła, Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Verseo.
 3. Kontrahent oświadcza, że oferowane Towary, nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od wad prawnych i fizycznych.
 4. Kontrahent przesyłając i prezentując swoje oferty w Serwisie przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na ich porównywanie, agregowanie oraz prezentację przez Verseo w sposób analityczny i syntetyczny.
 5. W przypadku uzyskania przez Verseo informacji o prezentacji Towarów w sposób naruszający w jakimkolwiek zakresie postanowienia powyższego pkt. 4.6. Verseo ma prawo natychmiast zawiesić świadczenie Usług, co nie wyłącza dalszych uprawnień ( w tym odszkodowawczych) Verseo przewidzianych w Regulaminie.
 6. Kontrahent oświadcza, że przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr niematerialnych znajdujący się na jego stronach internetowych, w tym znaków towarowych, zdjęć i opisów służących do oznaczania Towarów oferowanych w Sklepie internetowym oraz do oznaczania samego Sklepu Internetowego.
 7. Kontrahent zobowiązany jest do realizowania zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z warunkami oferty wskazanymi w udostępnionym pliku danych. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia, złożonego przez Użytkownika przekierowanego z Serwisu do Sklepu internetowego.
 8. Kontrahent ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 9. Kontrahent ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, potrzebnych do świadczenia Usług określonych w Regulaminie.
 10. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usługi uzależnione jest od dostawców zewnętrznych, w tym operatorów wyszukiwarki Google oraz Centrum produktów Merchant Center i Verseo nie ponosi odpowiedzialności za powstałe awarie. Dąży jednak do przywrócenia stanu zgodnego z pożądanym.
 11. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Verseo jak i zewnętrznych dostawców za pośrednictwem których świadczone są Usługi za wady fizyczne i prawne przekazanych materiałów marketingowych i reklamowych, które są podstawą prawidłowego wykonania Usług przez Verseo a w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w pełni zrekompensuje Verseo wszelkie powstałe wskutek powyższego szkody.

Artykuł 6. Prawa i obowiązki Verseo

 1. Verseo zobowiązuje się do prezentacji Towarów oferowanych w Sklepie internetowym przekazanych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Verseo zobowiązuje się do aktualizacji oferty Kontrahenta raz w miesiącu, o ile został wygenerowany nowy plik z danymi o Towarach.
 3. Verseo wykona integrację nowego Sklepu internetowego w terminie do 21 dni od daty przesłania poprawnego pliku danych. Integrację może opóźnić, gdy występują problemy techniczne związane z interpretacją pliku danych.
 4. Odpowiedzialność Verseo za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług jest ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez Kontrahenta za Usługę.
 5. Wniesione przez Kontrahenta opłaty nie podlegają zwrotom.
 6. Verseo świadcząc Usługi nie staje się w żadnym zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Kontrahenta z Użytkownikami. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a Użytkownikiem ponoszą strony tej umowy.
 7. Verseo nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron Sklepu Internetowego Kontrahenta, nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników lub Kontrahenta zobowiązań wynikających z transakcji zawartych w Sklepie Internetowym.
 8. Verseo nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym oraz prezentowanych w Serwisie. Za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Kontrahenta i inne strony transakcji zawieranych w Sklepie Internetowym ponosi wyłącznie Kontrahent.
 9. Verseo nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podawanych przez Kontrahenta, ani za zgodność informacji z ofertą prezentowaną w Sklepie internetowym.
 10. Verseo nie ponosi odpowiedzialności za błędne przekierowania z Serwisu do Sklepu internetowego powstałe w wyniku nieprawidłowego przygotowania lub aktualizacji pliku danych przez Kontrahenta.
 11. Verseo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat Kontrahenta wynikających z przerwania, zawieszenia lub odmowy świadczenia Usług.

PL_6.Artykul7

 1. Verseo ma prawo do dokonywania przerw w dostępie do Usług w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych Serwisu, przerw koniecznych do rozbudowy, usuwania ewentualnych awarii, innych zdarzeń losowych.
 2. Verseo zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przerwy w funkcjonowaniu Serwisu były przeprowadzane w czasie najmniej uciążliwym dla Kontrahenta. O planowanych przerwach Verseo będzie informować Kontrahenta z 24-godzinnym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Verseo nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych, przerw technicznych o którym mowa w punkcie 1 i 2, oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na świadczenie Usług.
 4. Verseo jest uprawniona do odmowy, w każdym czasie, prezentowania w Serwisie jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszyć przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje bądź urażać uczucia, w tym uczucia religijne.
 5. Verseo zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu całości lub części oferty Sklepu internetowego Kontrahenta, rozwiązania współpracy z Kontrahentem i jego usunięcia z Serwisu, lub zawieszenia świadczenia całości lub części Usług w dowolnym momencie gdy:
  1. zachodzi obawa, że za pośrednictwem Sklepu internetowego są lub mogą być podejmowane działania stanowiące czyny bezprawne;
  2. uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Towarów prezentowanych przez Kontrahenta w Serwisie;
  3. działania lub zaniechania Kontrahenta naruszają Regulamin bądź negatywnie wpływają na dobre imię Verseo lub w inny sposób szkodzą Verseo;
  4. Kontrahent zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Verseo za usługi świadczone w ramach Serwisu przez okres dłuższy niż 30 dni bądź podejmuje działania mające na celu uniknięcie obowiązku uiszczenia należnych Verseo opłat.
 6. Kontrahet, który został usunięty, może ponownie zarejestrować się w Serwisie jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Verseo.

Artykuł 8. Ochrona danych osobowych

 1. Verseo dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony poufnych danych i informacji przekazanych przez Kontrahenta. Verseo stosuje środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu przekazanych danych i informacji, w tym środki wymagane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności i plików cookies dostępna na stronach Serwisu.

Artykuł 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Kontrahent może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja może być zgłoszona w terminie 14 dni licząc od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie w zakładce Kontakt, w formie elektronicznej na adres [email protected] lub w formie listu poleconego na adres Verseo.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko/nazwę Kontrahenta, jego adres e-mail, nazwę Sklepu Internetowego Kontrahenta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Kontrahenta związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Verseo przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Kontrahenta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Verseo rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

Artykuł 10. Postanowienia końcowe

 1. Verseo jest uprawniona do zmiany Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Verseo poinformuje o tym Kontrahentów na stronach Serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 10 dni od dnia jego ogłoszenia przez Verseo.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 6. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Verseo a Kontrahentem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania Umowy, w tym Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Verseo.